HOBOT - Window Cleaning Robots

  hobot 268 288
Model HOBOT-188 HOBOT-198 HOBOT-268/288 HOBOT-298 HOBOT-2S HOBOT-388
Type of engine and cloths
Vacuum, round
Vacuum, round
Vacuum, square
Vacuum, square
Vacuum, square
Vacuum, round
The method of cleaning, the method of transport
Rotation, zigzag
Rotation, zigzag
Z-shaped movements
Z-shaped movements
Z-shaped movements
Rotation, zigzag
Software
AI Technology V2
AI Technology V2.1
AI Technology V3 GIRO sensor
AI Technology V3.1 GIRO sensor
AI Technology V4 GIRO sensor
AI Technology V4.0 GIRO sensor
Cleaning speed
25 sec/feet2
20 sec/feet2
14.5 sec/feet2
14.5 sec/feet2
14.5 sec/feet2
25 sec/feet2
Frameless glass
X
X
V V
V
X
Manage from your smartphone
X
V
X/V
V
V
V
Remote control
V
V
V
V
V
V
Edge detection (Lasers)
X
X
2
2
4
V
OTA Firmware update
X
X
X
X
V
X
Dimensions (LWH)
12 x 6 x 5 inch
12 x 6 x 5 inch
10 x 10 x 4 inch
10 x 10 x 3.4 inch
10 x 10 x 4 inch
12 x 6 x 3.7 inch
Weight
2 lbs
2 lbs
2.6 lbs
2.8 lbs
2.8 lbs
2 lbs
Power Consumption
80 W
90 W
72 W
72 W
72 W
90 W
Microfiber cloths
12 pcs
12 pcs
6 pcs
3 pcs
3 pcs
12 pcs
Size of windows
Small and medium
Small and medium
Medium and large
Medium and large
Medium and large
Small and medium
More...
More...
More...
More...
More...
More...

 

LEGEE - Floor Cleaning Mop-Robot

 
Model LEGEE-668 LEGEE-669 LEGEE-688
Software
Smart Navigation V1.0
Smart Navigation V2.0
Smart Navigation V3.0
Cleaning area per charge
Up to 150 m2
Up to 120 m2
Up to 150 m2
(ECO mode)
Area of cleaning a real apartment with furniture
Up to 130 m2
Up to 100 m2
Up to 130 m2 
(ECO mode)
Moving method
Parallel line cleaning
Parallel line cleaning
Improved parallel line cleaning
Vacuum motor
Brush Motor
Brushless DC Motor
Brushless DC Motor
Battery
Li-Po 3000mAh
Li-ion 2750mAh
Li-ion 2750mAh
Working time
Up to 90 min
Up to 70 min
Up to 90 min
(ECO mode)
Moving Speed
20 cm/sec (8 inch/sec)
20 cm/sec (8 inch/sec)
20 cm/sec (8 inch/sec)
Smartphone WiFi controlled
X
X
V
Talent Clean: 8 cleaning mode
X
X
V
Realtime map
X
X
V
Software Update Online
X
X
V
Pad speed
600 times per minute
600 times per minute
Adjustable up to 600 times per minute
Noise Level at 1m
62 dB
60 dB
56 dB
(ECO mode)
Dimension (LWH)
340 x 330 x 95 mm
(13,4 x 13 x 3,7 inch)
340 x 330 x 95 mm
(13,4 x 13 x 3,7 inch)
340 x 330 x 95 mm
(13,4 x 13 x 3,7 inch)
More... More...